Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Filosofie kandidatexamen i huvudområdet konstvetenskap eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval: mellan 30 och 285 högskolepoäng

  • Anmälan

    Start: VT15100%Dag

    Anmälningskod: SH-42962

  • 2015-09-15

    Start: VT16100%Dag

    Anmälningskod: SH-42827

Magisterprogram i konstvetenskap

Program 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i konstvetenskap riktar sig till dig som vill fördjupa dig inom ämnet såväl teoretiskt som praktiskt. Under vårterminen läser du fyra teoretiska kurser, men gör också många studiebesök. Under höstterminen arbetar du med din magisteruppsats och deltar i det högre seminariet. Avslutat program ger behörighet till forskarutbildning.

Utbildningens innehåll

På magisterprogrammet i Konstvetenskap utvecklar du en kritisk medvetenhet och förståelse för hur historia och samtid påverkat studieobjekten. Högre studier i konstvetenskap ger dig en global utblick över ämnet konsthistoria. Du skriver även ett examensarbete som är forskningsförberedande, där du fördjupar dig i ett avgränsat ämne. Magisterprogrammet lägger stor vikt vid att integrera teoretisk och praktisk kunskap i studiet av såväl historia som samtid. Studier i konstvetenskap vid Södertörns högskola bygger på en grundsyn där studieobjekten ses som inbäddade i sammanhang snarare än som isolerade estetiska objekt. Det innebär att studiet av historiska och samtida kulturpraktiker betraktas som varandras förutsättningar. Relevanta sammanhang är historiska traditioner som har resulterat i samlingar och kunskapsfält, ekonomiska relationer, genusordningar och globaliseringens effekter i äldre och nyare tid. Kurserna rymmer en stor spännvidd mellan äldre och nyare material, tekniker och källor. Rent konkret ägnas vårterminen åt teoretiska kurser och flera studiebesök, medan höstterminen består av självständigt arbete med magisteruppsatsen.

Examen

Filosofie magisterexamen med huvudområdet konstvetenskap

Efter utbildningen

Programmet förbereder för kvalificerad yrkesverksamhet inom flera delar av kulturområdet, som omfattar samtida och historiska material, miljöer, utställningar och samlingar. Du kommer även ha färdigheter i textproduktion. Programmet är forskningsförberedande. Flera av våra studenter har gått vidare till forskarutbildning inom ämnet eller arbetar idag på museer, gallerier och med kultur i vidare mening.

Utbildningsplan giltig fr.o.m. VT 2013

Terminsöversikt

År 1Termin 1Termin 2
Konstvetenskap, avancerad nivåKonstvetenskap, magisteruppsats

Varje termin omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar ungefär 20 veckor. Innehåll och ordningsföljd kan komma att förändras. Informationen och utbildningsplanen ovan baseras på senast fattade beslut. Eventuella tidigare utbildningsplaner finns samlade här.

Utbildningsexpedition

Har du frågor kring detta program? Kontakta Utbildningsexpedition Kultur och lärande - MD579 så hjälper vi dig vidare.

Ämnesinformation

Institution

Läs mer om vad som finns på Institutionen för kultur och lärande.

Studieinformation

På sidorna för Studieinformation hittar du information om studier vid Södertörns högskola, anmälan och antagning, examen, att studera utomlands och mycket mer.